QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ

Estudiants i professors de Your House idiomes

Data: 2024-06-17
Nom: * opcional
E-mail: * opcional
Telèfon: * opcional

QÜESTIONARI

Valora de l'1 al 5 i marca el que correspongui: 5 Molt satisfactori. 4 Bastant satisfactori. 3 Normal. 2 Poc satisfactori. 1 Gens satisfactori.

VALORACIÓ ORGANITZATIVA, ESCOLA I MATERIAL DIDÀCTIC

M'agrada la organització de Your House:5  4  3  2  1 Què milloraries?
El curs que faig està ben organitzat:5  4  3  2  1 Què milloraries?
Faig els exàmens i controls necessaris:5  4  3  2  1 Voldries fer més exàmens?/ No vull fer exàmens
M'agrada el llibre de text que segueixo:5  4  3  2  1 Què milloraries?
Estic satisfet amb els companys que tinc a classe:5  4  3  2  1 Què milloraries?

AVALUACIÖ DE PROFESSOR/ A

Nom professor/ a: * opcional
Mostra claredat d'exposició:5  4  3  2  1 Què hauria de millorar?
Domini de la matèria:5  4  3  2  1 Què suggereixes?
Està atent als meus/ nostres interessos:5  4  3  2  1 Què suggereixes?
Introdueix a classe el millor per al nostre progrés:5  4  3  2  1 Què suggereixes?
Actitud i predisposició davant dels participants:5  4  3  2  1 Què suggereixes?
És puntual a les classes:5  4  3  2  1 Què suggereixes?
Valoració Global5  4  3  2  1 Què suggereixes?